کابل چیست؟ فرق بین سیم و کابل چیست؟

کابل چیست؟ فرق بین سیم و کابل چیست؟

کابل چیست

چنانچـه یـک یـا چنـد هـادی الکتریکـی، کـه نسـبت به هـم عایـق هسـتند، در درون غلافـی محافظـت شــوند، کابــل الکتریکــی تشــکیل میشــود. در یــک کابــل، ولتــاژ ســطح عایــق نســبت بــه زمیــن صفــر اسـت

ساختمان کابلها به سه دستۀ زیر تقسیم بندی میگردد

هادی کابل

عایق کابل

غلاف کابل

هادی کابل

وظیفـۀ عبـوروتحمـل جریـان برعهـدۀ هـادی کابـل اسـت،کـه بـا توجـه به جریـان عبوری مقطـع هـادی،
تغییـر میکنـد. هـادی کابـل از جنـس مـس خالـص و دارای انعطـاف قابـل قبـول اسـت یـا از آلومینیـم یـا
آلیاژهـای مخصـوص سـاخته میشـود. کابلهـا از نظـرتعـداد رشـته، بـه دو دسـته تـک رشـته مفتولـی بـا
حـرف اختصـاری e و چنـد رشـته افشـان بـا حـرف اختصـاری m وازنظـر سـطح مقطـع نیـزبه دودسـتۀ
ِگـرد بـا حـرف اختصـاری r و مثلثـی بـا حـرف

عایق کابل

کابل‌های برق بسته به کاربردی که دارند، عایق خاص خود را دارند. متداول‌ترین نوع عایق، پلی وینیل کلراید یا PVC است که با نام پروتودور نیز شناخته می‌شود.از مواد لاستیکی و کاغذهای آغشته به روغن نیز به عنوان عایق استفاده می‌شود.نوع دیگری از عایق پلی اتیلن یا PET نام دارد که شبیه به PVC است اما برخلافPVC نسوز نیست.

غلاف کابل

غلاف كابل : غلاف به لايه يا لايه های بر روی كابل گفته ميشود كه ميتوانند عايق كابل را در مقابل انواع نيروهای مكانيكی محافظت كرده و همچنين از نفوذ رطوبت به داخل كابل جلوگيری نمايند.اين غلاف ها ميتوانند بسته به محل مورد استفاده انواع PVC ، آلومينيومی ،  سربی و يا فولادی باشند

بازگشت به بالا